Họp hội đồng thuốc bệnh viện 2018

– Biên bản họp hội đồng thuốc ngày 29/01/2018: Tải tại đây

– Biên bản họp hội đồng thuốc ngày 01/02/2018: Tải tại đây